فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه و معرفي موضوع 3
1ـ2- اهداف و فرضيات تحقيق 6
1-2-1- اهداف تحقيق 6
1-2-2- فرضيات تحقيق ………………………………………………………………………………………………6
1-3- اصطلاحات تحقيق ……………………………………………………………………………………………..7
1-3-1- مديريت زنجيره تأمين ……………………………………………………………………………………..7
1-3-2- مديريت زنجيره تأمين سبز ……………………………………………………………………………….8
1-3-2-1-طراحي فرآيند کلي زنجيره تأمين سبز………………………………………………………………9
1-3-2-1-1- طراحي سبز…………………………………………………………………………………………….9
1-3-2-1-2- مواد سبز………………………………………………………………………………………………..10
1-3-2-1-3- توليد سبز ……………………………………………………………………………………………..10
1-3-2-1-4- بازاريابي سبز …………………………………………………………………………………………11
1-3-2-1-5- مصرف سبز……………………………………………………………………………………………11
1-3-2-1-6- بازيافت سبز ………………………………………………………………………………………….12
1-3-2-2- مزاياي زنجيره تأمين سبز……………………………………………………………………………..12
1-3-2-3- موانع اجراي مديريت زنجيره تأمين سبز…………………………………………………………13
1-3-2-4- گام هاي سبز نمودن مديريت زنجيره تأمين…………………………………………………….14
1-3-3- برنامه ريزي خطي چند هدفه……………………………………………………………………………15
1-3-4- تئوري مجموعه هاي راف………………………………………………………………………………..15
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2ـ1ـ مقدمه 18
2ـ2- معيار هاي انتخاب تأمين کننده 19
2ـ3- تکنيک هاي ارزيابي و انتخاب تأمين کننده 21
2-3-1- مدل هاي وزن دهي خطي 22
2ـ3-2- مدل هزينه کل مالکيت 24
2-3-3- مدل هاي آماري 25
2ـ3-4- مدل هاي مبتني بر هوش مصنوعي 25
2-3-5- مدل هاي برنامه ريزي رياضي (ساده و ترکيبي) 26
2ـ4- ارزيابي تأمين کننده سبز 31
2ـ 5- جمع بندي ادبيات 33
فصل سوم: برنامه ريزي رياضي چند هدفه
3-1- مقدمه 36
3-2- شکل رياضي مدل هاي چند هدفه 36
3-3- معرفي مفاهيم اوليه 37
3-4- روش هاي ارزيابي يک مدل چند هدفه 38
3-4-1- روش موجود بدون کسب اطلاعات از تصميم گيرنده 39
3-4-1-1- توابع سازگار 40
3-4-2- روش هاي موجود با استفاده از کسب اطلاعات اوليه از تصميم گيرنده 41
3-4-2-1-روش هاي مربوط به کسب اطلاعات در مورد يک هدف خاص 41
3-4-2-1-1- روش هاي موجود از تابع مطلوبيت و تابع ارزشي 41
3-4-2-1-1-1- روش وزن دهي به اهداف 42
3-4-2-1-1-1-1- روش اسمارت 43
3-4-2-1-1-1-2- تکنيک سووينگ 43
3-4-2-1-2- روش هاي مربوط به اهداف حد دار 44
3-4-2-2- روش هاي مربوط به کسب اطلاعات از تصميم گيرنده به صورت مخلوط 45
3-4-2-2-1- برنامه ريزي آرماني 45
3-4-2-2-1-1- ايده اصلي برنامه ريزي آرماني 46
3-4-2-2-1-2- مفاهيم برنامه ريزي آرماني 46
3-4-2-2-1-3- ساختار برنامه ريزي آرماني 47
3-4-3- روش هاي موجود با استفاده از کسب اطلاعات تعاملي 48
3-4-4- روش هاي مربوط به کسب اطلاعات از تصميم گيرنده در بعد از حل مسئله 49
3-5- برنامه ريزي چند هدفه خطي فازي 49
3-5-1- نظريه فازي 50
3-5-1-1- مفاهيم اوليه تئوري فازي 50
3-5-1-1-1- تعريف مجموعه هاي فازي 50
3-5-1-1-2- نمايش مجموعه هاي فازي 50
3-5-1-1-3- تعريف اعداد فازي 51
3-5-1-1-4- اعداد فازي ذوزنقه اي 51
3-5-1-1-5- غير فازي کردن اعداد فازي 52
3-5-1-1-5-1- روش ميانگين 52
3-5-2- مدل هاي برنامه ريزي چند هدفه خطي فازي 53
فصل چهارم: روش تحقيق
4-1- مقدمه 55
4-2- مدل انتخاب تأمين کننده سبز 55
4-2-1- اجزاي مدل انتخاب تأمين کننده سبز 55
4-2-2- توابع هدف 57
4-2-2-1- تابع هزينه کل 58
4-2-2-2- تابع کيفيت 59
4-2-2-3- تابع سطح خدمت 59
4-2-2-4- تابع عملکرد زيست محيطي 60
4-2-3- محدوديت ها 61
4-2-3-1- محدوديت تأمين تقاضا 61
4-2-3-2- محدوديت ظرفيت تأمين کنندگان 61
4-2-3-4- محدوديت متغير هاي صفر و يک 62
4-2-4- ارائه مدل نهايي 62
4-3- روش هاي ارزيابي اوزان 63
4-3-1- تئوري مجموعه هاي راف 63
4-3-1-1- روش پيشنهادي 64
4-3-2- فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) 68
4-3-2-1- فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) 71
4-3-2-1-1- نحوه محاسبه وزن هاي فازي ذوزنقه اي در FAHP به روش ميانگين هندسي 71
4-3-2-1-2- نحوه تبديل اوزان فازي به اوزان قطعي 74
4-3-2-1-3- الگوريتم حل مسئله خطي فازي چند هدفه 75
4-3-3- تکنيک آنتروپي 78
4-4- مورد کاوي-شرکت سازه گستر سايپا 80
4-4-1-معرفي شرکت 81
4-4-2-پياده سازي مدل پيشنهادي 83
فصل پنجم: نتيجه‌گيري
5-1- نتيجه گيري 99
فهرست منابع 101
پيوست ها 104
چكيده انگليسي 107

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- معيار هاي انتخاب تأمين کننده بر اساس مرور وبر و همکاران و مقايسه آن با
ديکسون 19
جدول 2-2- برخي مقالات مربوط به روش هاي انتخاب تأمين کننده سبز 33
جدول 4-1- نحوه محاسبه امتياز تأمين کنندگان در رابطه با معيار سطح خدمت 56
جدول 4-2- نحوه محاسبه امتياز تأمين کنندگان در رابطه با معيار کيفيت……………………………..56
جدول 4-3- مقياس فرآيند تحليل سلسله مراتبي………………………………………………………………69
جدول 4-4- شاخص ناسازگاري تصادفي………………………………………………………………………..70
جدول 4-5- جزئيات شرايط فروش تأمين کنندگان………. ………………………………………………..83
جدول 4-6- ضريب عملکرد تأمين کنندگان در زير معيار هاي زيست محيطي …………………….85
جدول 4-7- ماتريس مقايسات زوجي …………………………………………………………………………….88

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 3-1- اعداد فازي ذوزنقه اي .51
شکل 4-1- نمايي از مجموعه راف .65
شکل 4-2- ماتريس تصميم گيري…………………………………………………………………………………..79
شکل 4-3- بهترين مقدار تابع هدف هزينه……………………………………………………………………….90
شکل 4-4- بهترين مقدار تابع هدف کيفيت……………………………………………………………………..91
شکل 4-5- بهترين مقدار تابع هدف سطح خدمت……….. ………………………………………………..92
شکل 4-6- بهترين مقدار تابع هدف عملکرد زيست محيطي……………………… …………………….93
شکل 4-7- جواب نهايي مدل………… …………………………………………………………………………….96

چکيده:
با افزايش نظارت دولت ها و توجه روز افزون افکار عمومي به موضوعات محيط زيستي, شرکت ها براي بقا در بازار جهاني نمي توانند از توجه به مسائل محيطي غافل باشند. به همين سبب يک سيستم ارزيابي براي تأمين کنندگان سبز نياز ضروري شرکت ها است.در اکثر مطالعات مربوط به انتخاب تأمين کنندگان مدل هايي براي ارزيابي و انتخاب ارائه شده است اما در اغلب مدل هاي فوق مسائل مربوط به محيط زيست در نظر گرفته نشده است.در اين تحقيق سعي بر اين است تا با استفاده از مدل رياضي چند هدفه با اهداف 4 گانه کيفيت، قيمت، سطح خدمت و عملکرد زيست محيطي تأمين کنندگان را ارزيابي و انتخاب کنيم. در ابتدا توسط پرسشنامه هاي جامع معيار هاي زيست محيطي کارشناسان شرکت در انتخاب تأمين کننده سبز مشخص شده سپس ضريب عملکرد تأمين کنندگان در هر زير معيار خاص مشخص مي گردد.در ادامه با استفاده از روش رياضي تئوري مجموعه هاي راف تاثير هر کدام از معيار ها در تابع اثرات زيست محيطي تعيين مي شود. تئوري مجموعه هاي راف يک روش جديد و مناسب براي مواجهه با ابهام, عدم قطعيت و نقص اطلاعات است. البته براي اعتبار سنجي وزن هاي بدست آمده از روش تئوري مجموعه هاي راف، با استفاده از تکنيک آنتروپيوزن هاي جديد بدست آمده و نتايج مقايسه مي شود. مدلي که در اين تحقيق ارائه مي شود به شرکت ها در انتخاب بهترين تأمين کننده سبز براي همکاري کمک مي کند. در نهايت مدل فوق با ارائه يک مثال موردي شرح داده مي شود.

واژه هاي کليدي: انتخاب تأمين کننده سبز، تئوري مجموعه راف،تکنيک آنتروپي، مدل رياضي چند هدفه

فصل اول:
کليات تحقيق

فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه و معرفي موضوع :
امروزه آلودگي محيط زيست مشکل اصلي در روي زمين است که اگر به آن پرداخته نشود، مي تواند منجر به انقراض نوع بشر شود. از اين رو انجام اقدام مناسب در مقياس وسيع تکنولوژيک و تغييرات اجتماعي ، مالي و سياسي ضروري به نظر مي رسد. يکي از فرآيند هايي که مي تواند در هر سازماني براي مد نظر قرار دادن اين مهم و اعمال آن در کليه فرآيند هاي کاري موثر واقع شود ، مديريت زنجيره تأمين(SCM)1 است. مديريت زنجيره تأمين، مديريت و هماهنگي يک شبکه پيچيده اي از فعاليت هاي درگير در ارائه محصول نهايي به مشتري مي باشد (نينلوان و همکاران ، 2010)2. فراتر از اين تعريف با اضافه کردن کلمه سبز، مديريت زنجيره تأمين سبز((GSCM3، که اشاره به تدارکات سبز، توليد سبز، توزيع سبز و لجستيک معکوس دارد معرفي مي گردد. مديريت زنجيره تأمين سبز توسط انجمن پيوهش صنعتي دانشگاه ايالتي ميشيگان در سال 1996 معرفي شد که در واقع مدل مديريت نويني براي حفاظت از محيط زيست است (وانگ وي و همکاران ، 2007)4.
ايده مديريت زنجيره تأمين سبز از بين بردن يا به حداقل رساندن ضايعات ( انرژي، توليد گازهاي گلخانه اي/ شيميايي خطرناک، مواد زائد جامد) در امتداد زنجيره تأمين است. مسائل محيط زيست تحت قانون و دستورالعمل هاي مشتري به ويژه در ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ژاپن تبديل به يک نگراني مهم براي توليد کنندگان شده است.مديريت زنجيره تأمين سبزبه عنوان يک نوآوري مهم به سازمان در توسعه استراتژي هايي براي رسيدن به اهداف مشترک سود و بازار، با کاهش خطرات زيست محيطي و بالا بردن راندمان زيست محيطي خود کمک مي کند. از طرف ديگر انتخاب تأمين کنندگان از اساسي ترين فعاليت هاي زنجيره تأمين است که در سال هاي اخير به ملاحظه اي کليدي و استراتژيک مبدل گشته است. هزينه تأمين مواد اوليه و قطعات ترکيبي از طريق تأمين کننده، بخش قابل توجهي از هزينه ي تمام شده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید