دمه
84
روايي ابزار اندازه گيري
85
اعتبار پرسشنامه
85
روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات
86
فصل پنجم:بحث و نتيجه

بحث و نتيجه گيري
103
محدوديتها
103
پيشنهادهاي پژوهشي
103
پژوهش هاي اجرايي
104
منابع
105
منابع لاتين
106
ضمائم
108

فهرست جداول
عنوان
صفحه
1-4 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب جنسيت آنها
78
2-4 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب وضعيت تاهل آنها
89
3-4 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب سن آنها
90
4-4 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب تحصيلات آنها
91
5-4 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب رشته تحصيلي آنها
93
6-4 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب متغير سابقه كار
94
7-4 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب محل كار
96
8-4 منبع يافته هاي پژوهش
97
9-4 نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون جهت بررسي فرض اول پژوهش به تفكيك جنسيت آزمودني ها
98
10-4 نتايج آزمون T مستقل جهت بررسي فرض دوم پژوهش
99
10-4 نتايج آزمون T مستقل جهت بررسي فرض سوم پژوهش
100

فهرست نمودار
عنوان
صفحه
نمودار 1-4 توزيع فراواني بر حسب جنسيت
88
نمودار 2-4 توزيع فراواني بر حسب تاهل
89
نمودار 3-4 توزيع فراواني بر سن
91
نمودار 4-4 توزيع فراواني بر حسب تحصيلات
92
نمودار 5-4 توزيع فراواني بر حسب رشته تحصيلي
93
نمودار 6-4 توزيع فراواني بر حسب متغير سابقه كار
95
نمودار 7-4 توزيع فراواني بر حسب محل كار
96

تقديم به
كساني كه هميشه كنارم بودند ودر تمام مراحل زندگي همواره يار و ياور من بودند.
پدر و مادر عزيزم كه هميشه حامي من بودند.

تقدير و تشكر
از استاد ارجمندم خانم جباري كه با سفارش ها و رهنمودهاي خود به من كمك كردند كه قدم در اين راه بگذارم و با تشويق و ياري خود مرا در اين اثر مدد رساندند.

چكيده
در تمام جوامع نيروي انساني يكي از منابع و امكانات پر اهميت و حساس به شمار مي رود و هر چه اين سرمايه از كيفيت مطلوبتري بر خوردار باشد براي پيشرفت و پيش برد اهداف و ارتقا عملكرد سازمان و همچنين كارآمدي و سودبخشي در عرصه فعاليت هاي هر سازماني بهتر است. يكي از عوامل مهم در ارتقا عملكرد نيروي انساني تعهد حرفه اي كه در سه بعد تعهد عاطفي ، مستمر و هنجاري مي باشد كه اخيراً مورد توجه روانشانسان صنعتي و سازماني قرار گرفته است.
و يكي از متغيرهايي كه بر افزايش راندامن كاري و عملكرد موفقتر تاثير مي گذارد شخصت و ويژگي هاي شخصيتي است كه به عنوان عاملي براي پيش بيني ميزان عملكرد شغلي و موفقيت كاري به شمار مي رود.
در اين تحقيق هدف كلي تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي ( رواندنژندگرايي، برون گرايي، توافق، بازبودن، وجداني بودن) بر روي تعهد حرفه اي ( عاطفي، مستمر، هنجاري) مي باشد. به همين خاطر 50 نفر از پرستاران بيمارستان به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه براي سنجش ويژگي هاي شخصيتي از پرسشنامه (NEO) و براي سنجش تعهد حرفه اي از پرسشنامه ( آلن، مي ير و اسميت) استفاده شده است . در مباني نظري و تحقيقي اين پژوهش نظريه ها و تحقيقات مرتبط با ويژگي هاي شخصيتي و تعهد حرفه اي مورد بررسي و نقد قرار گرفته است.
نتايج به دست آمده از تحليل فرضيه ها عبارت است از اينكه :
با توجه به نتايج حاصل از تحليل داده ها مشاهده مي گردد که در بين متغيرهاي مورد بررسي ، متغير تعهد هنجاري پرستاران زن و روان نژندگرايي آنها و نيز بين تعهد مستمر پرستاران زن و روان نژند گرايي آنها از نظر آماري رابطه معني داري وجود دارد .
با توجه به سطوح معني داري بدست آمده مشاهده مي گردد که بين تعهد عاطفي ، تعهد هنجاري و تعهد مستمر و بطور کلي بين تعهد کاري پرستاران زن و پرستاران مرد از نظر آماري اختلاف معني داري وجود ندارد .
که به غير از ويژگي روان نژند گرايي که بين ويژگي پرستاران مرد و زن از نظر آماري اختلاف معني داري وجود دارد .

فصل اول
کليات پژوهش

مقدمه
روانشناسان صنعتي و سازماني در تمام گوشه و كنار جهان از سازمان هاي بسيار بزرگ تا سازمان هاي بسيار كوچك با تمام توان علمي و تخصصي خويش در كنار مديران سازمان ها به آنان در نيل به بهره وري سازماني به خصوص بهره وري نيروي انساني ياري مي رسانند اين ياري رساني از طريق دستيابي به كاركناني توانا، لايق و شايسته به وسيله گزينش و استخدام علمي آنان طراحي و اجراي آزمون ها، تجزيه و طراحي مشاغل ، طراحي نيازهاي آموزشي، تعهد سازماني،و دلبستگي شغلي آنان و طراحي ساختارهاي سازماني و بهبود شرايط روانشناختي و فيزيكي محيط كار امكان پذيز مي گردد.
روانشناسان صنعتي و سازماني در دو حوزه علمي خدمات خويش را به سازمان ها ارائه مي نمايند. حوزه اول، روانشناسي امور كاركنان مي باشد كه هدف دستيابي به كاركنان توانا و شايسته را با به كارگيري آخرين متدهاي علمي روانشناختي محقق مي سازند در حوزه دوم، روانشناسي سازماني كه تمام توان و تلاش خويش را در جهت افزايش برانگيختگي كاركنان و بهبود شرايط روانشناختي و فيزيكي محيط كار به كار مي برند.
امروزه در تفكر سازماني پيشرفته از انسان به مثابه مهمترين دارايي براي سازمان ياد مي شود بدين لحاظ امروزه سازمان ها براي بقا انتظام و بالندگي خود مي كوشند كه از طريق منابع انساني فرهيخته در گسترده جهاني به رشد سريع، بهبود مستمر، كارآمدي و سودبخشي در عرصه فعاليت خود نائل شوند ( شولز و جكسون ، 2001 به نقل از شهر آشوب 1385 ). يكي از عوامل در ارتباط به نيروي انساني شاغل در سازمان ها مسئله تعهد حرفه اي است. كه از حدود سي سال پيش مورد توجه قرار گرفته است و دليل اهميت آن در روانشناسي صنعتي و رفتار سازماني تاثير قابل ملاحظه آن بر بازده سازمان است( بنكهاف 1996 به نقل از فندرسكي 1385 )
بر اساس تعاريف به عمل آمده وجدان كاري حالتي است كه نيروي انساني سازمان بدون وجود عناصر بيروني خود به كميت و كيفيت كار مي انديشد .وجدان كاري در معناي روانشناختي نوعي انگيزاننده درون است كه فرد را به انجام مطلوب وظايف محوله وا مي دارد( ساروخاني 1377 )
با توجه به تعاريف وجدان كاري كه به صورت يك احساس تعهد دروني تعريف شده است ارتباط مفهوم وجدان كاري و تعهد روشن مي گردد. در حالت كلي مي توان تعهد را نتيجه وجدان كاري دانست ( مشبكي 1376 )
سالانسيك 1977 تعهد را عبارت از پيوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردي وي مي داند يعني تعهد زماني اتفاق مي افتد كه فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئوليت و وابستگي نمايد. به اعتقاد محققان متعهد ركن اصلي و شرط لازم براي اجراي ماموريت هاست حتي اگر اهداف دور برد و ظاهراً غير قابل دسترسي براي آنها طراحي مي گردد ( عباسي 1377 )
در دهه هاي اخير بر روي جوانب مختلف نيروي انساني براي افزايش راندمان كاري و عملكرد موفق تر بررسيهاي متنوعي صورت گرفته كه از مهمترين اين متغيرها شخصيت و ويژگي هاي شخصيتي است كه به عنوان عاملي براي پيش بيني ميزان عملكرد شغلي و موفقيت كاري آنان مورد مطالعه قرار مي گيرد. ( هالند وينكولز 1964 به نقل از عليزاده 1386 )
بر اين اساس امروزه استفاده از ويژگي هاي شخصيتي در تعيين رفتارهاي صنعتي و سازماني مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است بنابراين با توجه به نقش بسيار مهم تعهد حرفه اي ها در زندگي شغلي افراد به نظر مي رسد بتوان رابطه اي بين تعهد حرفه اي و ويژگي هاي شخصيتي پيدا كرد در نهايت منجر به افزايش كارايي سازمان نيز خواهد شد.

بيان مسئله:
نيروي انساني در ميان ساير منابع و امکانات سازمان از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است و مهمتريت سرمايه سازمان به شمار مي رود هر چه اين سرمايه از کيفيت مطلوبتري برخوردار باشد احتمال بقاء موفقيت و تعالي سازمان نيز بيشتر خواهد بود لذا بهبود کيفي نيروي انساني ضرورت تام دارد يکي از عوامل مهم و در ارتباط با نيروي انساني شاغل در سازمانها تعهد حرفه اي است زيرا يکي از شاخص هاي برتري يک سازمان به سازمان ديگر دارا بودن نيروي انساني متعهد مي باشد. تعهد حرفه اي يکي از متغير هاي سازماني مهم است که اخيرا مورد توجه روانشناسان صنعتي و سازماني قرار گرفته است. (شکرکن 1386 )
مي يک آلن و اسميت ( 1992 ) بر اساس مفهوم سه بعدي تعهد سازماني نوع ديگري از تعهد را تحت عنوان تعهد حرفه اي ابداع کردند تعهد حرفه اي عبارت است از يک رابطه روانشناختي بين شخص و حرفه اي که مشغول به آن است و بيشتر مبناي عاطفي دارد و در برگيرنده سه بعد تعهد عاطفي، مستمر و هنجاري مي باشد ( لي و همکاران 2000 ) آنچه واضح است اين است که در انتخاب شغل مناسب و اشتغال موفقست آميز عوامل متعددي دخالت دارند، شناخت اين عوامل موجب مي گردد که بتوان گام هاي موثري را در کنترل آن برداشت ( فينجام و يکن 1996 ) يکي از اين عوامل ويژگي شخصيتي فرد است نظريه هاي شخصيت و سازه ها و مقسايهاي حاصل از آن اثر قابل توجهي بر حيطه روانشناختي صنعتي و سازماني از بعد نظري و کاربردي داشته اند. براين اساس امروزه استفاده ازويژگي هاي و صفات شخصيتي در بين برخي از رفتارهاي سازماني مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته است به عنوان مثال اشميت و هانتر در يك مدل کلي نشان دادند که وجداني بودن يک ويژگي شخصيتي است که همرا با توانايي ذهني و تجربه کاري در تبيين عملکرد شغلي اثري معني دار دارند يکي از مدل هاي شخصيتي که امروزه تحقيقات زيادي را به خود اختصاص داده است مدل شخصيتي 5 عانلي يا 5 بعد بزرگ ( روان شوند گرايي -برونگرايي-توافق-بازبودن-وجدانيبودن )
است اين ابعاد به وسيله آزمون نئوسنجيده مي شود ( شکرکن 1386 )
باتوجه به اينکه محققان متعددي باارائه شواهدمعتبرنشانداده اندکه ويژگي ها و صفات شخصيتي هر فرد عملکرد شغلي او را تحت تاثير قرار مي دهد و با توجه به اهميت تعهد حرفه اي و نقشي كه صفات شخصي در آن دارد، لذا بررسي عوامل مرتبط با تعهد حرفه اي از جمله تعيين سهم عوامل شخصيتي در اين زمينه داراي اهميت است و پژوهشگر در صدد برسي اين سوال است که آيا بين ويژگي هاي شخصيتي با تعهد حرفه اي پرستاران رابطه معني داري وجود دارد؟

اهميت و ضرورت پژوهش
يكي از مسئوليت هاي هدف ها و سازمان رسيدن به اهداف و آرمان هايي است كه علت وجود آن سازمان را تشكيل مي دهد داشتن قابليت هاي معين الزاماً به اثر بخشي در كارها منتهي نمي شود زيرا عامل انساني و صفات شخصيتي افراد با شايستگي هاي فني آنها ارتباط دارد از جمله عواملي كه بقاي اين سازمانها موثر است عامل نيروي انساني است حفظ و نگهداري نيروي انساني به عنوان اصلي ترين و پر بهاترين منبع انجام كار از مهمترين مسائل مديران سازمان ها است و كمتر حاضر به از دست دادن آن بدون داشتن برنامه هاي جايگزين هستند از اين رو تعهد را كه بيش از همه نگرش هاي شغلي مي تواند به پيش بيني ترك خدمت كاركنان بينجامد داراي اهميت مي داند بنابراين به حضور تنگاتنگ تعهد در كنار تشخيص به عناون يكي از اساسي ترين عوامل موفقيت انجام كار نگريسته مي شود.(سنجري 1375)
نيروي انساني نتعهد وجه سازمان را در جامعه بالا برده و زمينه را براي رشد و توسعه فرد شغل و سازمان فراهم مي كند و بر عكس نيروي انساني با تعهد كم نه تنها خود در جهت رشد حرفه اي و نيل به اهداف شغلي و سازماني حركت نمي كند بلكه در ايجاد فرهنگ بي تفاوتي نسبت به مسائل و مشكلات در ميان همكاران مي تواند موثر باشد.( حسيني كاشاني 1375 )
در بيش از دو دهه اخير مطالعاتي كه به وسيله

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید