دی در قالب پاورپوینت ارائه معرفی می شود.
سی دی موسیقی: شامل شش قطعه موسیقی
ملاژ قلب: مدل کوچکی از قلب است که برای معرفی قلب در دو جلسه ی اول به کار می آید.
عروسک خرس: این عروسک نقش اصلی آموزش در این برنامه را به عهده دارد. مفاهیم هر درس را با صدای نازک و کودکانه ای از طریق این عروسک آموزش می دهیم.
گوشی پزشکی: این وسیله تنها زیر نظر و راهنمایی پژوهشگر مورد استفاده قرار خواهد داشت.
توپ قلبی: این توپ که عکس قلب بر روی آن کشیده شده برای ابراز هیجان های مثبت مورد استفاده قرار می گیرد.
بالش قلبی: این بالش به رنگ قرمز که تصویر دست آبی بر روی آن رسم شده،
قسمت1: معرفی ارتباط بین جنبه های فیزیکی و هیجانی قلب
درس1: معرفی برنامه early heartsmart
دورنمای درس:
فعالیت اول اختصاص به معرفی برنامه و معرفی ارتباط بین جنبه های فیزیکی و هیجانی قلب دارد. عروسک خرس، یک عروسک است که به کودکان معرفی میشود، عروسک خرس تکنیکی را آموزش می دهد که “تغییر و درخشش208″ نام دارد، این تکنیک کمک میکند بچه ها یاد بگیرند چگونه هیجانهای خود را مدیریت کنند و رفتار مطلوب اجتماعی را در خود پرورش دهند. در طول جلسه، موسیقی مربوط به این جلسه پخش می شود. در این درس و درس بعدی، پژوهشگر اضافه بر برنامهی معرفی شده توسط موسسهی early heartmath ، برای غنی کردن فعالیت آموزشی از بازی ” پازل صد تکه قلب ” و “درست کردن قلب با استفاده از خاک رس” استفاده کرده است. اولی، پازل چوبی و صد تکه از قلب است که بر روی پایهی فلزی نصب شده، و کودکان با همکاری هم به درست کردن آن میپردازند. و دومی با استفاده از گل رس و شابلونهای قلب، به درست کردن قلب میپردازند.این وسایل از موسسهی “خانه کودک فراز” تهیه شده است.
اهداف:
1. به بچه ها اطلاعات پایه ای راجع به جنبه های فیزیکی و هیجانی قلب داده شود.
2. بچه ها ارتباط سادهی بین قلب فیزیکی و قلب هیجانی درک کنند.
3. بچه ها شروع به یادگیری تکنیک های مدیریت هیجان به نام ” تغییر و درخشش” کنند.
وسایل لازم:
1. ملاژ قلب
2. عروسک خرس
3. سی دی موسیقی early heartsmart
4. پوستر
5. دو بازی پازل صد تکه قلب و بازی با گل رس که توسط پژوهشگر افزوده است.

درس 2: ادامهی آموزش در مورد قلب هیجانی و فیزیکی
دورنمای درس:
در این درس، به بچهها گوشی قلب داده میشود تا به وسیلهی آن صدای قلب همدیگر را بشنوند. با نواختن ریتم صدای قلب بر روی یک طبل بچهها به ورزش دسته جمعی میپردازند. سپس توپ قلبی برای ابراز عشق، حمایت یا هر هیجان مثبت دیگر به بچه ها داده میشود تا با آن به بازی گروهی بپردازند. تکنیک ” تغییر و درخشش” در این جلسه هم تکرار میشود.
اهداف:
1. بچه ها از گوشی پزشکی استفاده کنند تا به صدای قلب خود و دیگران گوش بدهند.
2. بچه ها با صدای ریتمیک ضربان قلب که بر روی طبل نواخته میشود، با هم ورزش کنند.
3. بچه ها شروع به ابراز هیجانهای مثبت از طریق فعالیتهای لذتبخش( برای مثال بازی ) خواهند کرد.
4. بچه ها به یادگیری تکنیک مدیریت هیجان- تغییر و درخشش_ ادامه دهند.
وسایل لازم:
1. توپ قلبی
2. گوشی پزشکی
3. طبل برای نواختن ریتم ضربان قلب
4. عروسک خرس
5. سی دی موسیقی

قسمت2: بازشناسی و فهم هیجانها
درس 3: هیجانها: شادی و غمگینی
دورنمای درس:
بسیاری از بچه های کوچک، هنوز قادر به شناسایی احساسهایشان نیستند. تحقیق معلوم کرده است زمانیکه که بچه ها قادرند حالت هیجانی خود و دیگران را تشخیص دهند، رفتار مطلوب اجتماعی، کنترل تکانه و قدرت تصمیم گیری آنها افزایش می یابد. برای بچه های کوچک، فهم هیجانها با احساس های پایهای مثل شادی یا غمگینی شروع میشود. در این درس و درس بعدی، کارت تصویرهای صورتهای کودکان به آنها ارائه میشود تا آنها را مطالعه کنند و بعد از آن در مورد تجارب هیجانی خود صحبت کنند. پژوهشگر برای آموزش جلوههای چهرهای هیجانها از بستهی آموزشی که نیز استفاده کرده است. این بسته برای شناسایی جلوههای هیجانی مفید است.
اهداف:
1. بچهها فرق بین تصاویر صورتهای شاد و غمگین را خواهند فهمید.
2. بچهها تجارب خود به هنگام شادی و غمگینی را به همدیگر بگویند، و در این تجارب با هم سهیم شوند.
وسایل لازم:
1. کارت تصویرهای هیجانی: دو تصویر شادی و دو تصویر غمگینی
2. عروسک خرس
3. سی دی موسیقی
4. پنکه
5. پوستر برای نوشتن متن موسیقی
6. و بستهی ( توسط پژوهشگر به مجموعه افزوده شده است.)

درس چهارم: هیجانهای خشم، ترس و دوستی209
دورنمای درس:
در ادامهی آشنایی با دنیای هیجانها، کودکان را با هیجانهای معمول خشم، ترس و دوستی آشنا میکنیم. این هیجانها را از طریق تصاویر و داستان به کودکان میآموزیم، هدف این است که آنها این هیجانها را شناخته و تجربهی آنها را در خود بپذیرند. در این درس بالش قلبی به کودکان معرفی میشود، این بالش به کودکان کمک میکند تا به هنگام تجربه هیجانهای پریشان کننده، تعادل خود را بازیابند و با فضای کلاس خود را هماهنگ کنند. موسیقی مربوط به این قسمت() به این فرایند کمک میکند. ( در این درس از بستهی هم استفاده شده است.)
اهداف:
1. به کمک تصاویر بچهها فرق بین هیجانهای خشم، ترسیده شدن و دوستی را بفهمند.
2. بچه ها تجربیات خود را در هیجانهای خشم،ترس و دوستی با هم در میان بگذارند.

وسایل لازم:
.تصاویر هیجانی:دو چهرهی دوستی، دو چهرهی خشم و دو چهرهی ترس
.عروسک خرس
.بالش قلبی
.سی دی برنامه
.پوستر آهنگها
. بستهی

درس 5: حدس بزن که من چه احساسی دارم؟
دورنمای درس:
قبلا، کودکان با بیانگرهای هیجانی پنج هیجان متفاوت آشنا شدند، در این جلسه بچه ها ازطریق فعالیت پویاتری شبیه یک بازی به نام ” حدس بزن من چه احساسی دارم؟ ” به تمرین خواندن زبان بدن مربوط به هر هیجان میپردازند، و این تمرین به پرورش احساس همدلی و همدردی آنها کمک میکند.

اهداف:
1. بچهها به تفسیر بیانگرهای چهرهای هیجانهای مختلف بپردازند.
2. بچهها یاد بگیرند که بیانگرهای چهرهای هیجان به تفسیر احساسهای فرد دیگر کمک میکند.
وسایل لازم:
. تصویر هیجانی برای هر کدام از هیجانهای شادی، غمگینی، دوستی و خشم
. عروسک خرس
. سی دی مربوط به برنامه
. پوستر آهنگها
درس 6: نمایشهای هیجانی
دورنمای درس:
زمانی که بچهها با پنج جلوهی مربوط به هیجانهای اساسی آشنا شدند، قادرند تا دانش به دست آمده را در فعالیتهای پیچیده تری به کار بگیرند. در این درس، فعالیتهایی انجام میشود، تا به این اهداف کلی دست یابیم. خواندن داستانی که شخصیتهای آن به ابراز گسترهی متنوعی از هیجانها بپردازند، میتواند شروع خوبی برای بازی نمایش هیجانها باشد. استفاده از برگهی چرخان هیجانها210 علاوه بر اینکه به کودکان در تشخیص و ابراز احساسهای عمومی کمک میکند، به استغنای برنامه هم کمک میکند. یک آواز و تکنیک” قلب گرمتر”211 به درونی کردن212 این مهارت کمک میکند. پژوهشگر از داستانهای تهیه شده از انتشارات استفاده کرده، این داستانها شامل تصاویری است که جلوههای هیجانهای اساسی را به سادگی آموزش میدهد.
اهداف:
1. بچهها لغت نامهی هیجانی خود را غنی کنند.
2. بچهها هیجانهای مختلف را از طریق بازی نمایش، جلوههای چهرهای و بازی به نمایش درمیآورند.
3. بچهها جلوههای چهرهای به نمایش درآمده توسط دوستانشان را شناسایی و نامگذاری میکنند.

وسایل:
. کتاب داستان کودکان ( این داستانها در این پژوهش، به نامهای توسط انتشارات )
. برگهی چرخان هیجان
. سی دی تخصصی برنامه
. عروسک خرس
. پوستر آهنگها
Poster paper
قسمت3: ابراز هیجانهای عشق و حمایت به دوستان
درس 7: بوسیدن دست: ابراز عشق و حمایت
دورنمای درس:
با استفاده از کتاب ” بوسیدن دست ” به عنوان یک راهنما،کودکان قادرند تا با هیجانهای عشق و حمایت بیشتر آشنا شوند. بعد از خواندن ترجمهی فارسی داستان، با کودکان راجع به اینکه چه کسی هیجانهای عشق و حمایت را ابراز کرد، صحبت میکنیم. این داستان راجع به راکون کوچکی است که قرار است به تازگی مدرسه را شروع کند. او در مورد ترسهایش با مادرش صحبت میکند، این هیجانها شبیه احساسهای رایجی هستند که بیشتر کودکان به هنگام شروع مدرسه تجربه میکنند. مادر او، راه حل شگفت انگیزی برای کمک به کار میگیرد، او کمک میکند تا راکون کوچک به یاد بیاورد که مادر او را دوست دارد و در مورد او فکر میکند، حتی وقتی که در کنار او نباشد. سپس کودکان ژستهای مادر و راکون کوچک در ابراز هیجان عشق و حمایت را با هم تمرین میکنند.
اهداف:
1. بچهها به داستان ” بوسیدن دست” گوش داده و پیامهای سادهی آن را درک کنند.
2. بچهها ژستهای ابراز هیجانهای عشق و حمایت این داستان را باهم تمرین کنند.

وسایل لازم:
. کتاب داستان “بوسیدن دستها”
. برچسبهای قلب
. سی دی تخصصی برنامه
. پوستر آهنگها
درس8: بوسیدن دستها: نوشتن یک پیام برای والدین
دورنمای درس:
به دنبال خواندن و بحث دسته جمعی راجع به داستان بوسیدن دستها، بچهها باید برای یکی از اعضای خانوادهی خود یا دوستی که دوستش دارند، یک پیام بنویسند. ما به بچهها گفتیم که میتوانند پیام خود را در قالب یک نقاشی زیبا یا کاردستی درست کنند. از بچهها خواسته شد که وقتی هدیه را میدهند، داستان بوسیدن دستها را برای آن شخص تعریف کرده و ژستهای داستان که مربوط به هیجانهای عشق و حمایت هستند، به کار ببرند.
اهداف:
1. بچهها یک پیام را در قالب نقاشی، کاردستی یا هر ابتکار دیگر به والدین یا هر شخصی که او را دوست دارند، هدیه دهند.
2. بچهها همزمان با دادن هدیه به آن شخص، داستان بوسیدن دستها را برای آن شخص بازگو کنند.
3. بچهها ژستهای مربوط به هیجانهای این داستان را به والدین آموزش دهند.
وسایل لازم:
. کتاب داستان ” بوسیدن دستها”
. وسایل کاردستی از جمله؛ چسب، قیچی، کاغذ رنگی
. برچسبهای قلب
قسمت3: دستیابی به قدرت حل مسئله
درس 9: چه اتفاقی افتاده است؟ دستیابی به قدرت حل مسئله
دورنمای درس:
کمک به کودکان برای دستیابی به مهارتهای حل مسئله در دورهی کودکی اول ضروری است. با دستیابی به مهارتهای خود-کنترلی، همدلی و مهارتهای حل مسئله، آنها در یادگیری و ارتباط با همسالان موفق تر می شوند. برای دستیابی به این مهارتها در این درس، کودکان را به حل مسئله دعوت می کنیم، و برای موضوعات مختلف، راه حل های گوناگونی پیش رویشان می گذاریم. یکی از فعالیتهای ما، نشان دادن تصاویری از کودکانی است که در موقعیتهای مسئله داری گیر افتاده و از بچه ها سوال می پرسیم که آنها چگونه باید این مسائل را حل کنند.بعد، به آنها تکنیک حل مسئله را یاد می دهیم؛ ابتدا کمی صبر کنند،مسئله را تعریف کنند و سپس به دنبال راه حل باشند.بازی با انگشت و موسیقی می تواند یادگیری این تکنیک جدید را در بچه ها تقویت کند.
اهداف:
1. بچه ها به تصاویری از کودکان درگیر در یک مشکل نگاه کرده و چند راه حل را پیشنهاد دهند.
2. بچه ها تکنیکی را یاد بگیرند که به حل مسئله ی هر روز آنها کمک کند.
وسایل لازم:
. کارتهای حل مسئله
. سی دی موسیقی برنامه
. پوستر موسیقی
. پوستر حل مسئله
درس 10: چه اتفاقی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید