جمعآوري اطلاعات و… متفاوت هستند ، ولي با اين وجود ميتوان اذعان نمود که اين روشها داراي مراحل مشترکي هستند. از اين منظر، تجزيه و تحليل و گزارش نويسي داده هاي پژوهش ، فرآيندي چند مرحلهاي است ، که طي آن داده هايي که از طريق به کارگيري ابزارهاي جمعآوري اطلاعات فراهم آمدهاند ؛ خلاصه ، کدبندي ، دستهبندي و در نهايت پردازش ميشوند ، تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباط ها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد . در واقع تحليل اطلاعات شامل سه عمليات اصلي ميباشد : ابتدا شرح و آماده سازي دادههاي لازم براي آزمون فرضيهها ؛ سپس تحليل روابط ميان متغيرها و در نهايت مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي که فرضيه ها انتظار داشتند (کامپن هود و کيوي ، 1387).
بر اين اساس در پژوهش حاضر تفسير و تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از جامعه مورد مطالعه ، در قالب آمار تحليلي و به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفته است . به طوري که ابتدا داده هاي مربوط به هر يک از متغيرها که از پاسخ پرسشنامه هاي استفاده شده منتج شده است ، در قالب مشخص هاي عددي آماري توصيف گرديده و شناخت کافي از پراکندگي و ويژگيهاي جمعيت شناختي و توصيف پاسخ دهندگان در بخش هاي مختلف پژوهش حاصل شده است . در ادامه به بررسي روابط بين متغيرهاي موجود در مدل مفهومي پژوهش پرداخته شده است و از طريق الگوهاي آماري مناسب ، فرضيههاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهاي تحليل آماري مناسب و اطمينان از دقت و صحت اين استنباط ها است ، که در طي پژوهش با حساسيت بالايي ، رعايت و بازنگري شده اند.

روايي ابزار اندازه گيري :
مقصود از روايي آن است که وسيله ي اندازه گيري به واقع بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد نه خصيصه اي ديگر را .( هومن 1380 )
براي بدست آوردن روايي پرسشنامه از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور و چندين تن از ديگر اساتيد و متخصصين و کارشناسان استفاده شده است . و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اينکه آيا اين سؤالات براي پرسشهاي تحقيقاتي مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار مي دهد ، نظر خواهي شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گرديد . علت استفاده از قضاوت متخصصان اين است که ( هيچ روش آماري براي تعيين ضريب روايي محتوايي وجود ندارد . در عوض براي تعيين روايي محتواي يک آزمون از قضاوت متخصصان در اين باره که سؤالهاي آزمون تا چه ميزان معرف برنامه يا حوزه محتوايي هستند استفاده مي شود ، با اين حال قضاوتهاي مربوط به روايي محتوا نه قطعي هستند نه نهايي ، آزمونها از سطوح مختلف روايي برخوردار هستند ومتخصصان در قضاوتهاي خود هميشه با هم توافق نظر ندارند . ( سيف 1380 ص 381-380 )
اعتبار پرسشنامه :
اعتبار آزمون به دقت اندازه گيري و ثبات و پايايي آن مربوط است . بطور کلي آزمون در صورتي داراي اعتبار است که عاري از خطاي اندازه گيري غير نظام دار مي باشد . خطاي اندازه گيري غير نظام دار که بر نمره هاي آزمون تأثير مي گذارند غير قابل پيش بيني بوده و اعتبار تست را کاهش مي دهد . مقصود از اعتبار يک وسيله اندازه گيري آن است که اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله ( يا وسايل مشابه ) تحت شرايط مشابه دوبار اندازه گيري کنيم ، نتايج حاصله تا چه حد مشابه ، دقيق و قابل اعتماد است .
در اين تحقيق براي سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ اعتبار پرسشنامه به برآورد گرديد که اين ضريب برابر با 886/0 و 963/0 مي باشد بنابراين مي توان گفت که پرسشنامه از ضريب اعتبار بالايي برخوردار مي باشد .

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید