پرستاراني در مقاطع تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا وجود دارند.
پرستار نمي تواند مرکز درماني مستقلي داشته باشد بلکه در مراکز درماني تأسيس شده مانند بيمارستان، درمانگاه و يا مطب عضوي از تيم درماني است. در ايران سازمان نظام پرستاري به عنوان سازمان صنفي پرستاران مي باشد.فروغي ، سعيد 1375
در همين راستا پرستار وظايف خود را در قلاب شش نقش درماني، مراقبتي، حمايتي، هماهنگي حفاظتي و آموزشي انجام مي دهد.
نقش هاي پرستار:
1-مراقبت کننده: نخستين نقش پرستار مراقبت کردن از فرد مورد نظر (بيمار) است.
2- تعليم دهنده (معلم): اجرا و ئارزيابي طرح هاي آموزشي براي فرد و خانواده وي جهت رفع نيازهاي يادگيري آنان
3- مشاوره: جمع آوري اطلاعات براي تحصيل در حل مشکل و تصميم گيري
4- رهبر: محقق و حمايت کننده از مددجو و خانواده
5- نقش درماني
6- نقش حفاظتي
7- نقش هماهنگ کننده ( فروغي سعيد 1375 )
پيشينه پژوهش در داخل کشور
شکر کن و همکاران 1386، در پژوهش روابط ساده و چندگانه بين ويژگي هاي پنجگانه بزرگ شخصيتي با تعهد حرفه اي در پرستاران برخي بيمارستان هاي دولتي شهر اهواز را مورد بررسي قرارداد ند و نتايج اين پژوهش نشان داد که بين ويژگي هاي شخصيتي عصبيت به تعهد حرفه اي رابطه منفي معني دار وجود دارد و بين عامل برون گرايي ، باز بودن، توافق و وجداني بودن رابطه مثبت معني دار وجود دارد نتايج پژوهش شاه نظري 1385 تحت عنوان بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و عمل به باورهاي ديني در دانشجويان مقطع کارشناسي در دانشگاههاي تهران نشان داده که بين ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي ديني رابطه وجود دارد.جعفر نژاد 1383 در پژوهشي به مطالعه رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيت ، سبک هاي مقابله با استرس و علامت رواني در دانشجويان کارشناسي پرداخت نتايج نشان داد که بين عامل هاي روان رنجوري خويش پذيرش و برون گرايي با سلامت رواني رابطه معني داري وجود دارد. ميان عامل هاي پذيرش و وظيفه شناسي ، برون گرايي، سازگاري با سبک مقابله اي مسئله مدار رابطه مثبت معني داري وجود دارد.عباسسي 1377 در پژوهشي به بررسي عوامل موثر بر تعهد شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه زنجان پرداخته نتايج نشان داد که بين ارتقا عملي کارکنان مشارکت آنها در فرآيند تصميم گيري و تامين امکانات رفاهي با تعهد شغلي رابطه وجود دارد.فروغي 1375 در پژوهشي به بررسي ارتباط بين ريخت هاي شخصيتي با ميزان رضايت شغلي پرستاران در بيمارستان ها پرداخت.نتايج پژوهش نشان داد بين ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي بي ثباتي هيجاني و گرايش به روان گسسته خويي با رضايت شغلي رابطه وجود دارد.

پژوهش هاي انجام گرفته در خارج از کشور
باگرلي واوبسبورن 2006 در پژوهشي پيش بيني کننده هاي تعهد حرفه اي را در مشاوران مدرسه مورد بررسي قراردادند و نتايج پژوهشي آنها نشان داد که داشتن وظايف مناسب مشاور يک پيش بيني کننده مثبت براي تعهد حرفه اي بود در حالي که در استرس به عنوان يک پيش بيني کننده منفي براي تعهد حرفه اي بود ( گاردن 2007 )
يوان لاو و همکاران 2002 در پژوهشي که دررابطه با تعهد حرفه اي بر روي 2200 پرستار انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که يک رابطه منفي بين تعهد حرفه اي و تمايل به جابجايي وجود دارد همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد که پرستاران مجرد تعهد حرفه اي بيشتري نسبت به پرستارا ن متاهل دارند .يوان و همکارانش مشاهده کردند که دستمزد ارتباطي مثبت با تعهد حرفه اي دارد و عواملي مانند تجربه ابهام نقش کمتر شناسايي شغل ناامني مالي و رفتارهاي انطباقي پيش بيني کننده هاي تعهد حرفه اي هستند.( کورنر 2007)

فصل سوم
طرح کلي پژوهش

مقدمه
در اين فصل جامعه آماري و نمونه ابزار تحقيق روايي و پاياني ابزار پژوهش و روشهاي آماري جهت تجزيه و تحليل اطلاعات به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد.
طرح کلي پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد. روش پژوهش زماني از نوع همبستگي است که پژوهشکر با استفاده از يک گروه آزمودني درباره دو متغير بدون آنکه دستکاري يا کنترل شود اطلاعاتي به دست آورد.نکته مهم اين است که مقصود گردآوري اطلاعات در پژوهش هاي همبستگي هرگز تحقيق درباره يک ارتباط علت و معلولي قاطع نيست(همون1376)
جامعه آماري و نمونه تحقيق و روش نمونه گيري
جامعه آمارياين پژوهش بيمارستان امام علي کرمانشاه ( زن و مرد ) هستند.براي اين منظور با کمک کادر بيمارستان امام علي 50 نفر را به صورت تصادفي انتخاب و دو پرسشنامه جهت اجرا به آنها داده شد که از اين تعداد 25 نفر زن و 25 نفر مرد مي باشد.
ابزار تحقيق
ابزار استفاده شده در اين تحقيق شامل دو نوع مقياس بود:
پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي NEO
پرسشنامه تعهد حرفه اي ( آلن مي پرو اسميت1993)
پرسشنامه طرح پنج عاملي ويژگي هاي شخصيت نئو NEO – FFI
نوع60 NEO – FFI براي ارزيابي مختصر و سريع پنج عامل اصلي( روان نژندگي، برون گرايي، باز بودن به تجربه ها، توافق و وجداني بودن) طراحي شده است.اين آزمون از پنج مجموعه 12 جمله اي مربوط به هر يک از شاخص ها تشکيل شده است البته در ابتدا براي هر شاخص زير مجموعه اي در نظر گرفته شده يود اما بعدها براي هر يک از شاخص ها يا عوامل زير مجموعه هايي ارائه شد.بايد توجه داشت که اعتبار اين فرم کوتاه شده به اندازه آزمون اصلي NEO – FFI نيست. در صورت نياز مي توان از اين آزمون براي ازريابي فرد به وسيله ديگري به شرحي که درباره NEO – FFI گفته شده است استفاده کرد. هنجارهاي اين آزمون براي بالغان از هنجار NEO – FFI استخراج شده است.با محاسبه نمره هاي T بر مبناي ميانگين 50 و انحراف معيار 10 مي توان پروفايل اين آزمون را براي پنج شاخص اصلي تهيه کرد( حق شناس 1385)اين پرسش نامه فرم کوتاه شده پرسشنامه شخصيتي NEO مي باشد که توسط پاول کوستاوروبرت مک ري در سال 1985 تهيه شده است اين تست مناسب افرادي است که 17 سال و بيشتر دارند يک پرسشنامه 60 سوالي بر حسب پاسخي که دريافت شده از 0 تا 40 نمره گذاريمي شود ضريب پايايي 83%، 75%، 80%، 79%، 79%، به ترتيب براي عوامل NوEوOوAوC بدست آمده است آزمون شامل 60 سوال است که آزموني پس از مطالعه پرسشنامه شخصيت ( NEO – FFI) بايد مناسب ترين پاسخ ممکن را در رابطه با ويژگي هاي شخصيتي اش انتخاب کند اگر تا 10 درصد پاسخنامه بدون پاسخ باشد باز هم قابل تصحيح است پاسخ ها در طيف 5 درجه اي رديف شده است که آزمودني يکي از وضعيت ها را علامت مي زدند( حسيني 1385)
پايايي
براي به دست آوردن پاياي اين آزمون در پژوهش ( شکر کن و همکاران 1386) از روش آلفاي کرونباخ و باز آزمايي استفاده شده است پايايي اين آزمون با استفاده از روش باز آزمايي بر روي 64 نفر از افراد نمونه به فاصله دو هفته براي پنج عامل ذکر شده به ترتيب 87%، 84%، 79%، 80%، 82% به دست آمده است آلفاي کرونباخ پنج عامل به ترتيب 76%، 65%، 59%، 48%، 75% بوده است.

روايي
در زمينه روايي همزمان اين پرسشنامه بين آن پرسشنامه نشانگر زيخت مايرزبريگز، پرسشنامه شخصيتي مينه سوتا، پرسشنامه تجزيه نظر شده کاليفرنيا بررسي مزاج گيلفورد وزاکرمن و مقياس رگه بين فردي رابطه بالايي مشاهده شده است براي نمونه بر يک و مانت 1993 در اجراي پرسشنامه پنج عاملي شخصيت مشخص نموده اند که عوامل آن با مقياس هاي فرعي پرسشنامه و ريخت هاي شغلي شخصيت هالند همبستگي باللي مشاهده شده است( مک ري 1984 : به نقل از ملازاده 1381)
شيوه نمره گذاري
پرسشنامه شخصيتي ( NEO – FFI) به صورت مقياس کليرت طراحي شده است و آزمون بايد در هر گزينه يکي از جوابهاي کاملاً موافقم، موافق، نظري ندارم، مخالفم را انتخاب نمايد در محاسبه نتايج براي هر يک از گزينه ها نمره اي تعلق مي گيرد( حسيني 1385)
سوالات:1-6-11-16-21-31-36-41-46-51-56 مربوط به روان نژمدگرايي(W )
سوالات: 2-7-12-17-22-28-32-37-42-47-52-57 مربوطه به برون گرايي (E )
سوالات: 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59 مربوط به سازگاري (A )
سوالات: 5-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 مربوط به وجداني بودن (C )
گزينه هاي سوالات همانگونه که گفته شد در طيف کيلرت تنظيم شده که از ( 0 تا 40 ) نمره به آن تعلق مي گيرد يعني کاملاٌ موافقم (4) و کاملاٌ مواففقم (0) مي گيرد در ضمن تعدادي از سوالات براي اعتبار يابي پرسشنامه مورد استفاده قرار مي گيرد که بر عکس تعدادي از سوالات براي اعتباريابي پرسشنامه مورد استفاده قرار مي گيرد که بر عکس نمره گذاري مي شوند يعني از 4 تا 0 يعني کاملاٌ مخالفم 4 تا کاملاٌ موافقم 0.

2- پرسشنامه تعهد حرفه اي(آلن مي پراسميت1993)
پرسشنامه مذکور سه نوع تعهد حرفه اي عاطفي مستمر و هنجاري را با 18 ماده مي سنجد با روش آلفاي کرونباخ ضرايب پايايي تعهد عاطفي 87% تعهد مستمر79% و تعهد هنجاري 73% توسط مي ير، الن و اسميت1993 محاسبه شده است. در پژوهش شکر شکن و همکاران ضريب پايايي آلفاي کرونباخ و اعتبار ( سازه اي ) اين پرسشنامه به ترتيب براي تعهد عاطفي 88% و 69% تعهد مستمر 84% و 45% و تعهد هنجاري 81% و 71% محاسبه شده است.ضرايب اعتبار اين پرسشنامه در سطح 1/0 = a معني دار هستند به منظور تعيين روايي سوالات ابتدا اساتيد مشاور و راهنما به عنوان متخصص در اين زمينه و سپس اساتيد دانشگاه شهيد چمران اهواز روايي سوالات را مورد تاييد قرار دادند.اين آزمون شامل 18 ماده است که آزمودني پس از مطالعه پرسشنامه تعهد حرفه اي (آلن، مي ير و اسميت) بايد مناسبترين پاسخ ممکن را انتخاب کند پاسخها در يک طيف 5 درجه اي رديف شده است که آزمودني يکي از وضعيت ها را علامت مي زند.
شيوه نمره گذاري
پرسشنامه تعهد حرفه اي ( آلن ، مي ير و اسميت ) به صورت مقياس ليکرت طراحي شده است و آزمودني بايد در هر گزينه يکي از جوابهاي کاملاٌ موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم، کاملاٌ مخالفم را انتخاب نمايد . در محاسبه نتايج به ازاي هر يک از گزينه ها نمره اي تعلق مي گيرد.
سوالت: 10-3-5-6-19-21 براي سنجش تعهد عاطفي.
سوالات: 13-14-15-16-17-18 براي سنجش تعهد هنجاري.
سوالات: 7-8-9-10-11-20 براي سنجش تعهد مستمر.
اين پرسشنامه 18 سوال دارد که سه عامل را مي سنجد که هر عامل 6 سوال را شامل مي شود هر سوال بر حسب پاسخي که دريافت مي کند ار 0 تا 40 نمره به آن تعلق مي گيرد يعني کاملاٌ موافقم 4 و کاملاٌ مخالفم 0 مي گيرد30 سوال براي اعتبار يابي پرسشنامه مورد استفاده قرار ميگيرد که بر عکس نمره گذاري مي شود يعني از 4 تا 0 کاملاٌ مخالفم 4 و کاملاٌ موافقم 0 مي گيرد.
روش اجراي تحقيق
جهت اجراي تحقيق با حسب مجوز لازم از دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه:يک بيمارستان انتخاب شد و سپس 50 نفر به صورت تصادفي انتخاب و دو پرسشنامه پژوهش به همراه سوالاتي در مورد تحصيلات، تاهل، سن و جنس و … به آزمودنيها داده شد و پس از تکميل پرسشنامه توسط آزمودنيها با استفاده از روش هاي مناسب آماري اطلاعات به دست آدمه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .
روش هاي آماري
پي ا زجمع آوري داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسي و تحليل قرار گرفت روش هاي آماري که در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت به اين قارر بود در سطح آمار توصيفي : از جدول فراواني، درصد، نمودار، ميانگين، انحراف استاندارد استفاده شد.در سطح آمار استنباطي از t استيودنت، رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.

فصل چهارم
تجزيه تحليل آمار

مقدمه
انواع روشهاي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش ، با توجه به نوع تحقيق ، مسئله تحقيق ، ماهيت فرضيهها ، نوع نظريه سازي ، ابزار به کار رفته براي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید