برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، حل مسئله، کارشناسان

فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده 1 فصل اول: کليات تحقيق 1-1- مقدمه و معرفي موضوع 3 1ـ2- اهداف و فرضيات تحقيق 6 1-2-1- اهداف تحقيق 6 1-2-2- فرضيات تحقيق ………………………………………………………………………………………………6 1-3- اصطلاحات تحقيق ……………………………………………………………………………………………..7 1-3-1- ادامه مطلب…

No category

پایان نامه با موضوع دانش آموختگان، سوءمصرف مواد، زنان مسلمان

حاضرمي‌شودامادربحث‌هاشركت نمي‌كند. Hall,M,smith,D.& smith,K.(2005) 7. تعارض منافع : شرکت درموقعيتهاي تعارض منافع، حمايت ازمنافع فردي وفداكردن منافع بيماروجامعه به نفع منفعت پزشك است. تشخيص وجلوگي ريازتعارض منافع يك قسمت اصلي ازرفتارحرفه‌اي است. پزشك بايدازموقعيت‌هاي يك ادامه مطلب…

No category

پایان نامه با موضوع سوءمصرف مواد، مصرف مواد، منابع معتبر

براي بيمارانجام مي‌شود ·انتقال درست وكامل مسؤوليت‌ مراقبت از بيمار ·اطلاع به ديگراندرزماني كه براي انجام وظيفه نمي‌تواندحاضرشودواطمينان ازوجودجايگزيني براي خود ·تكميل مراقبت بيماران قبل ازمرخص كردن آن‌ها ·اظهارخطاي پزشكي به تيم ياسرپرست ·اظهاروجودتعارض منافع ادامه مطلب…